Müügitingimused

Käesoleva lepingu (edaspidi leping) pooled on OÜ Rada kui audru ringraja elektroonilise kauplemissüsteemi haldur (edaspidi müüja) ühelt poolt ning audru ringraja elektroonilises kauplemissüsteemis registreerunud ja teenusesertifikaate või kaupu ostev füüsiline või juriidiline isik (edaspidi ostja) teiselt poolt.

  1. LEPINGU ESE

1.1. Leping sätestab müüja ja ostja (edaspidi pooled) vahelised suhted, mis on seotud teenuste tellimisega elektroonilises kauplemissüsteemis (edaspidi teenused), nende eest tasumise ning teenuste või kaupade tellimist ja nende eest tasumist kinnitava sertifikaadi esitamisega Eesti vabariigi territooriumi piires.
1.2. Käesoleva lepinguga kohustub müüja korraldama ostjale või ostja määratud isikule ostja poolt ostetud sertifikaadis määratud teenuste osutamise või müüma kauba, ostja aga kohustub müüjale nende teenuste või kaupade eest tasuma.
1.3. Sertifikaat (edaspidi sertifikaat) on tšekk, mille alusel on ostjal või tema määratud isikul õigus sertifikaadi kehtivusajal nõuda sertifikaadis määratud teenuste osutamist.
1.4. Teenuste olemusest sõltuvalt on teenuste osutamisel teenuse müüjal õigus nõuda sertifikaadis näidatud isikult täiendavate lepingute või teenuse¬osutamis¬tingimustega nõusolekute allakirjutamist. Täiendavate lepingute või teenuse¬osutamis¬tingimustega nõusolekute alla kirjutamata jätmisel võivad teenused kindlaksmääratud juhtudel osutamata jääda.
1.5. Ostja kinnitab, et on tutvunud elektroonilises kauplemissüsteemis tema ostetavate teenuste kirjelduste ja nõudmistega (vanusepiir jms) (edaspidi teenuste kirjeldused), millele teenuse kasutaja peab vastama.
1.6. Mõni käesoleva lepinguga tellitav teenus võib tervisehäiretega isikute tervisele ja elule ohtlik olla. Teenuste tellimisel kinnitab ostja, et on teadlik kõikidest nendest elektroonilises kauplemissüsteemis osutatud ohtudest tervisele ja elule, mis on seotud tema ostetavate teenustega, mida hakkab kasutama ostja või tema määratud isik.

2.TEENUSTE TELLIMISE KORD

2.1. Teenused tellitakse elektroonilises kauplemissüsteemis aadressil shop.porschering.ee.
2.2. Teenuste tellimisel täidab ostja tellimusankeedi (edaspidi tellimusankeet) ning tasub valitud panga elektroonilist maksesüsteemi kasutades teenuste eest.
2.3. Ostjat teavitatakse tellitud teenustest tellimusankeedil märgitud elektronpostiaadressil. Ostjale või tema määratud isikule saadetakse ostja märgitud elektronpostiaadressil tellitud teenuste kasutamisõiguse tagav sertifikaat.

2.4. Tellitud teenuseid võib kasutada üksnes sertifikaadi valdaja.

3. LEPINGU JÕUSTUMINE
3.1. Leping jõustub hetkel, mil ostja klõpsab nuppu „Nõustun lepingu tingimustega“.

4. KOHALETOIMETAMINE
4.1. Sertifikaat toimetatakse elektroonilisel kujul kohale ostja tellimusankeedis märgitud elektronpostiaadressil 1 (ühe) tööpäeva jooksul pärast selle eest tasumist.

4.2. Füüsilise kauba tellimisel toimetatakse kaup postiettevõtte kaudu ostja poolt osutatud aadressil.

5. SERTIFIKAADI KASUTAMINE JA KEHTIVUS
5.1. Sertifikaat kehtib 12 (kaksteist) kuud alates selle väljastamise päevast. Aastaaegadest ja ilmastikutingimustest sõltuvate hooajaliste teenuste (edaspidi hooajalised teenused) sertifikaat kehtib sama kaua kui hooaeg. Hooaja pikkus on märgitud veebilehel shop.porschering.ee toote kirjelduse juures. Kui sertifikaati ei kasutatud selle kehtivusperioodil, loetakse teenus osutatuks.
5.2. Sertifikaadil märgitud teenuse osutamise kuupäeva ja kellaaja osas peab sertifikaadi valdaja ühendust võtma Audru ringraja administraatoriga e-mailitsi shop@porschering.ee või telefonitsi +372 58 666 636, teatama sertifikaadi numbri ja kehtivusaja, broneerima teenuse, saama müüjalt broneeringu kinnituse ja lisainfo ning tulema kokkulepitud ajal määratud kohta.
5.3. Sertifikaati ei vahetata raha vastu. Kasutamata sertifikaadi eest raha ei tagastata;
5.4. punktis 5.2 toodud kontaktidele vastab müüja neil aegadel kui Audru ringrada on avatud. Info avamisaegade kohta on kättesaadav veebilehel porschering.ee

6. TEENUSTE HIND JA TASUMISE KORD
6.1. Ostja ostetavate teenuste hind on antud elektroonilises kauplemissüsteemis. Iga teenuse hind on antud eraldi koos teenuse kirjeldusega. Hinnad on toodud eurodes.
6.2. Ostja tasub müüjale teenuste eest teenuste tellimisel. Tasumine on võimalik kasutades krediitkaarti, pangalinki või pangaülekannet.
6.3. Kui ostja soovib teenuste ostmisel saada arvet, saadetakse arve ostjale koos sertifikaadiga elektronposti teel;
6.4 Makseid vahendab Maksekeskus AS.

7. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
7.1. Ostjal on õigus:
7.1.1. öelda käesolevast lepingust lahti, järgides Punktis 11 toodud tingimusi;
7.1.2. nõuda tellitud teenuste õigeaegset ja vastavat osutamist, välja arvatud käesolevas lepingus sätestatud juhud.

7.2. Ostja kohustub:
7.2.1. tagastama müüjale käesoleva lepingu punktis 7.1.1. ettenähtud korras lepingust lahtiütlemisel l sertifikaadi või soetatud kauba vastvalt punktis 11 toodud tingiumustele;
7.2.2. esitama teenuste tellimisel kõik müüja nõutavad andmed.

7.3. Müüjal on õigus:
7.3.1. keelduda teenuste osutamisest, kui ostja on teenuste tellimise hetkel või hiljem esitanud valed, ebatäpsed, eksitavad andmed või ei ole esitanud kõiki nõutavaid andmeid.

7.4. Müüja kohustub:
7.4.1. tühistama teate saamise järel punktis 7.1.1. ettenähtud korras lepingust lahtiütlemise kohta kahekümne päeva jooksul sertifikaadi kehtivuse ja tagastama ostjale sertifikaadi või kauba eest tasutud summa neljateistkümne päeva jooksul alates sertifikaadi või kauba tagastamisest. Kohaletoimetamise eest tasutud postimakse ei tagastata.
7.4.3. pidama kinni lepingu peatükis 10 sätestatud konfidentsiaalse info kaitse nõuetest.

8. ANDMEESITUSREEGLID
8.1. Ostja kohustub tellimusankeedi täitmisel esitama põhjalikud ja õiged andmed. Kui ostja on teenuste tellimise hetkel või hiljem esitanud valed, ebatäpsed, eksitavad andmed või ei ole esitanud kõiki nõutavaid andmeid, ei vastuta müüja käesoleva lepingu õigeaegse ja sobiva täitmise eest.
8.2. Müüja kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Müüja edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Müüja saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid. Lisaks kogub Müüja külastajate kohta sellist informatsiooni nagu külastaja IP-aadress, aeg, millal lehte külastati, kust kaudu tuldi Müüja lehele, kui kaua oldi veebilehel jne. Sellist informatsiooni kasutame ainult statistika tegemiseks, et muuta Müüja veebileht veelgi paremaks;
8.3 Müüja on isikuandmete vastutav töötleja, Müüja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

9. POOLTE VASTUTUS
9.1. Oma kohustuste täitmata jätmise või ebasobiva täitmise eest vastutavad pooled Eestu vabariigi seaduses ettenähtud korras.
9.2. Ostja vastutab esitatavate andmete õigsuse eest.
9.3. Müüja ei võta vastutust ning raha teenuste eest ei tagastata, kui teenuste osutamine ei ole kokkulepitud päeval halbade ilmastikutingimuste tõttu võimalik. Sellisel juhul peab müüja ostja või sertifikaadi valdajaga kokku leppima teise, mõlemale poolele sobiva päeva teenuste osutamiseks.
9.4. Müüja ei vastuta käesoleva lepingu õigeaegse ja sobiva täitmise eest, kui ostja on teenuste tellimise hetkel või hiljem esitanud valed, ebatäpsed, eksitavad andmed või ei ole esitanud kõiki nõutavaid andmeid. Sellisel juhul langeb vastutus esitatud andmete põhjalikkuse ja õigsuse eest ostjale.
9.5. Müüja ei vastuta sertifikaadi valdaja tervisekahjustuste, vara kahjustumise või hävinemise eest teenuste osutamise ajal, kui see on toimunud teenuseid osutava kolmanda isiku süül.

10. KONFIDENTSIAALSUS
10.1. Müüja kohustub ostja tellimusankeedis esitatud andmeid saladuses hoidma ja mitte avaldama neid kolmandatele isikutele (välja arvatud teenuseid osutavatele kolmandatele isikutele, kui see on teenuste õigeaegse ja sobiva osutamise tagamiseks vajalik).
10.2. Lepingu punktis 10.1. sätestatud kohustus ei kehti, kui ostja andmete avalikustamine on kohustuslik Eesti vabariigi õigusaktides ettenähtud juhtudel.
10.3 Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

11. TAGANEMISÕIGUS
11.1 Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul
11.2 Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
11.3 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on
vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba
testimiseks füüsilises poes.
11.4 Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja
toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus
alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
11.5 Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile shop@aporschering.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
11.6 Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb
asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
11.7 Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi,
et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
11.8 Müüja tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14
päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
11.9 Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja
tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb
toimub varem.
11.10 Kui ostja on sõnaselgelt valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja
kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja tarbijale tagastama
kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
11.11 Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind
veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

12. MUUD TINGIMUSED
12.1. Pooled kohustuvad kõik kirjad, teated ja muud dokumendid teineteisele saatma elektronposti teel või esitama kirjalikult, kui see on nõutav lepingus sätestatud juhtudel. Ostja rekvisiidid esitatakse tellimusankeedis, müüja rekvisiidid on järgmised:
OÜ Rada
Aadress: Audru rigrada, Papsaare küla 88317, Audru vald, Eesti
Reg kood: 12112827,
Käibemaksukohustuslasena reg nr: 101685146,
Telefon: +372 58 666 636,
E-post: shop@aporschering.ee,
11.2. Pooled kohustuvad kõik lepingu täitmisest tulenevad erimeelsused lahendama kokkuleppe teel.
11.3. Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile shop@porschering.ee või helistada telefonil: +372 58 666 636. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Lisa kommentaar